ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   612


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครผู้สนใจร่วมแข่งขันประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชโดยสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดแข่งขันประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน  2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช และตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
    

       1. กลุ่มผู้เข้าแข่งขัน มี 4 กลุ่ม ประกอบด้วย

            1.1 กลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษา

            1.2 กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

            1.3 กลุ่มทั่วไป (เช่น นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึง ปวช., ปวส. และประชาชนทั่วไป)

            1.4 กลุ่มชุมชน / แม่บ้านเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

    2. เกณฑ์และกติกาการประดิษฐ์กระทงประกวด

            2.1 ผู้เข้าแข่งขันมีผู้ร่วมงาน กลุ่มละ 3 - 5 คน (ไม่จำกัดหญิงหรือชาย)

2.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายแสดงกลุ่มให้เห็นชัดเจน (เป็นชุดนักเรียน / ชุดกลุ่มชุมชน / ชุดกลุ่ม        แม่บ้าน   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / หรือเครื่องหมายกลุ่ม)

2.3 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และภาชนะรองรับเศษวัสดุเหลือใช้ไปด้วย

            2.4 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรายงานตัวก่อนกำหนดเวลาแข่งขัน 30 นาที

            2.5 ต้องปฏิบัติในสถานที่ที่กำหนดให้        

            2.6 ไม่อนุญาตให้ประดิษฐ์/จัดทำ/หรือเตรียมชิ้นส่วนประกอบใด ๆ มาก่อนล่วงหน้า                                    
                 (ยกเว้น ฐานรองรับกระทง)         

            2.7 หน่วยงานสามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีมในแต่ละกลุ่ม

 

 

3. คุณสมบัติของกระทง

            3.1 มีขนาดฐานเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 - 40 ซม. (ส่วนสูงไม่จำกัด)

            3.2 เฉพาะฐานรองรับใช้วัสดุธรรมชาติอะไรก็ได้ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้โฟม

            3.3 กระทงมีรูปแบบทรงกลมตามประเพณีโบราณ

            3.4 กระทงสามารถลอยน้ำได้

3.5 วัสดุที่ใช้ประดิษฐ์กระทง ให้ใช้วัสดุธรรมชาติ ของสด ดอกไม้ ใบตอง เป็นต้น

            3.6 แสงสว่างให้ใช้เฉพาะเทียนไขเท่านั้น

            3.7 ส่วนประกอบกระทงมีความถูกต้องตามประเพณีโบราณ

    4. รางวัลและเงินค่าตอบแทน  การแข่งขันประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองดอกไม้สด มี 4 กลุ่ม ดังนี้

            เงินรางวัลแบ่งเป็น 4 กลุ่มๆละ 6 รางวัล ดังนี้

            4.1 รางวัลชนะเลิศ                                  เงินสด  5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

            4.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                  เงินสด  4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

            4.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                  เงินสด  3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

            4.4 รางวัลชมเชย 1                                  เงินสด  1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

            4.5 รางวัลชมเชย 2                                  เงินสด  1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

            4.6 รางวัลชมเชย 3                                  เงินสด  1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร          

5. กำหนดการรับสมัคร

                        ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน  2562 ณ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในวันและเวลาราชการ โทร 075 - 342880 - 2 ต่อ 131

6. วัน เวลา และสถานที่ประกวด   

                        วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562  ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30น. ณ บริเวณสวนสาธารณะ      ศรีธรรมาโศกราช และตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์

 

7. การลงทะเบียนเข้าประกวด

กระทงที่เข้าประกวดต้องไปรายงานลงทะเบียน ในวันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562              ระหว่างเวลา 12.00 - 12.50น. ณ บริเวณสวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช และตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ เพื่อให้คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคตรวจคุณสมบัติ และนำกระทงลงน้ำ กรรมการพิจารณากระทงในน้ำ 

 8. ประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล

                         ประกาศผลการประกวดกระทงพร้อมมอบรางวัล ในคืนวันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562          ระหว่างเวลา 20.00 น. ณ เวทีการประกวดธิดานพมาศ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช

 

หมายเหตุ   แต่ละกลุ่มหากส่งไม่ถึง  3 หน่วยงาน  จะไม่จัดการแข่งขันประดิษฐ์กระทงด้วยใบตอง และดอกไม้สด
 

ทั้งนี้   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าแข่งขันการประกวดกระทงประเภทสวยงาม งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562   และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมขอรับใบสมัคร ได้ที่  สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โทร  075-342880-2 ต่อ 131 หรือดาวน์โหลดระเบียบและหลักเกณฑ์การแข่งขันการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด และใบสมัครได้ที่ www.nakhoncity.org

 

ข่าว/ยุวดี

ตรวจทาน/ฐิตินันท์


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร 075-342880 ต่อ 131,132

ประกาศเมื่อวันที่ :

18-10-2019 10:19:18

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช