ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   613


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครเด็กหญิงอายุระหว่าง 7-10 ปี เข้าร่วมประกวดธิดานพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดการประกวดธิดานพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยผู้สมัครธิดานพมาศ ต้องมีอายุระหว่าง 7-10 ปี และมีชื่อในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน  2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัครธิดานพมาศ

 

                   1.1 อายุระหว่าง 7 – 10 ปี  เกิด พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2555  เพศหญิง

                   1.2 มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ไม่น้อยกว่า 3 เดือน

       1.3 กรณีทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตเทศบาล แต่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาล          

        สามารถสมัครส่ง  เข้าประกวดได้ โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆลงนามใบรับรอง

                   1.4 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 

 • รูปถ่ายโปสการ์ด  จำนวน 1 รูป
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร หรือสูติบัตร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบรับรองของสถานศึกษา (กรณีอยู่นอกเขตเทศบาล)

 

                   1.5 ผู้เข้าประกวดธิดานพมาศต้องสมัครด้วยตนเองหรือผู้ปกครอง

 

2. การรับสมัคร

 

                   ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2562  ณ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โทร 075 – 342880 - 2 ต่อ 131  ในวัน เวลาราชการ เท่านั้น

 

 

 

3. สถานที่รับสมัคร

                   สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โทร 075 – 342880 -2 ต่อ 131

 

4. การประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าประกวด

                   สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีสิทธิเข้าประกวดในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 (ณ สำนักการศึกษา เทศบาล ชั้น 4)

 

5. กำหนดวันซ้อมและวันประกวด

                   5.1 ผู้สมัครเข้าประกวดธิดานพมาศทุกคน  ต้องมารายงานตัวในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562       ณ บริเวณศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดังนี้           - เวลา 15.00 น.                   ลงทะเบียนผู้เข้าประกวดธิดานพมาศ

                                    - เวลา 17.00 น.   เตรียมความพร้อม / การซ้อมเดิน

                   5.2 การประกวดกำหนดในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562  โดยให้ผู้สมัครรายงานตัว           ณ  บริเวณศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สวนสาธารณะศรีธรรมมาโศกราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ระหว่างเวลา 17.00 – 17.30 น.

 

6. การแต่งกายของผู้เข้าประกวด

                   6.1 แต่งกายด้วยชุดไทย

                   6.2 ทรงผมสวยงามตามความเหมาะสมกับชุด

                   6.3 ไม่ใช้ขนตาปลอมและไม่สวมถุงน่อง

 

7. รางวัลผู้เข้าประกวด

 รางวัลการประกวดธิดานพมาศ

 • รางวัลชนะเลิศ                        เงินสด 10,000 บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศ และสายสะพาย
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       เงินสด 8,000 บาท    พร้อมถ้วยเกียรติยศ และสายสะพาย       
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       เงินสด 6,000 บาท    พร้อมถ้วยเกียรติยศ และสายสะพาย      
 • รางวัลชมเชย 1                       เงินสด 2,000 บาท       
 • รางวัลชมเชย 2                       เงินสด 2,000 บาท       

 

 

 

 

8. หลักเกณฑ์และการตัดสิน

คณะกรรมการตัดสินการประกวด  พิจารณาจากเกณฑ์  ดังนี้

                   8.1 รูปร่างหน้าตา

                   8.2 บุคลิกท่าทางการแสดงออก

                   8.3 ปฏิภาณไหวพริบ

                   8.4 การแต่งกาย

                   8.5 ความสามารถพิเศษ (รอบตัดสิน)

 

9. การตัดสินและการประกวดผลรางวัล

 

 • การตัดสินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตัดสิน  และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ประกาศผลและมอบรางวัล  ณ  เวทีกลาง สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมขอรับใบสมัคร ได้ที่  สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โทร  075-342880-2 ต่อ 131 หรือดาวน์โหลดระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดธิดานพมาศ และใบสมัครได้ที่ www.nakhoncity.org

 

ข่าว/ยุวดี

ตรวจทาน/ฐิตินันท์


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร 075-342880 ต่อ 131,132

ประกาศเมื่อวันที่ :

18-10-2019 10:20:35

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช