ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   644


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายละเอียด :

       

  ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    ได้มีประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  ข้อ 231 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   จำนวน 3 ตำแหน่ง   สมัครได้ตั้งแต่ วันที่  3- 7 กุมภาพันธ์  2563  ระหว่างเวลา  08.30-16.30 น. ณ  สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โดยมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร   ดังนี้  
    ต้องมีคุณสมบัติ  คือ
            1. เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขต อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช หรือเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มี  ภูมิลำเนาในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
            2.มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
            3.มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันสมัคร
            4.มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริต
    ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม คือ
           1.ติดยาเสพติดให้โทษ
           2.เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
           3.อยู่ในระหว่างถูกเบิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
           4.วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
            5.อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
            6.เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
             7.เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
              8.ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ได้รับโทษ โดยพ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี
              9.เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  075-342880 -2 ต่อ 127
...................................................................
ข่าว//ญาดากุล
ตรวจทาน // ฐิตินันท์


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 075-342880 -2 ต่อ 127

ประกาศเมื่อวันที่ :

27-01-2020 13:48:08

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช