ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   649


เรื่อง : การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ส.ป.ก

รายละเอียด :

        ด้วยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช (ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช) ได้รับการสอบถามจากเกษตรกรจำนวนมากเกี่ยวกับการติดต่อราชการในเรื่องต่างๆ กับ ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช โดยเฉพาะเรื่องการขอขึ้นทะเบียนขอรับที่ดินทำกินจาก ส.ป.ก. ว่ามีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือไม่ อย่างไร และพบว่าเกษตรกรหลายรายยังมีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวคลาดเคลื่อน จึงอาจทำให้เกิดการแอบอ้าง และก่อให้เกิดความเสียหายกับเกษตรกรและราชการได้ เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช ขอเรียนชี้แจงว่าในการติดต่อราชการกับ ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช ในทุกเรื่องทุกขั้นตอนไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และหากมีการพบเห็นบุคคลใดแอบอ้างเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ใดจากการดำเนินงานของ ส.ป.ก. ขอได้โปรดแจ้งข้อมูลต่อ ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช ที่หลายเลขโทรศัพท์ 075-347313 เพื่อจะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานของ ส.ป.ก. สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว ต่อต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มกฎหมายโทรศัพท์ 0-7534-7313

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

ต่อต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มกฎหมายโทรศัพท์ 0-7534-7313

ประกาศเมื่อวันที่ :

31-01-2020 14:59:33

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช