ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   686


เรื่อง : การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

รายละเอียด :

       

              ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ได้ร่วมแสดงความจงรักภัคดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยขอให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ดำเนินการดังนี้

        1. ประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณด้านหน้าสถานที่ราชการ ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. ประดับผ้าระบายสีฟ้าและผ้าระบายสีขาวบริเวณรั่วสถานที่ราชการ ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563 รวมทั้งตกแต่งซุ้มและประดับไฟบริเวณสถานที่ราชการและถนนสายสำคัญให้สวยงามตามระยะเวลาที่เห็นสมควร

        2. จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสถานที่ราชการที่เหมาะสม โดยประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องราชสักการะ สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ปากกาสีน้ำเงิน โต๊ะและเก้าอี้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สำหรับบุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563 รวมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และจัดเก็บสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลไว้ที่จังหวัดเมื่อเสร็จพิธีฯ

        3. เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน ประชาชนในจังหวัดประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563 รวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยให้สวยงามตามระยะเวลาที่เห็นสมควร

        4. เชิญชวนบุคลากรทุกภาคส่วนและประชาชน (ตามความสมัคใจ) แต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้าตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563

        อนึ่งสำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 จังหวัด

 


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานอำนวยการ โทรศัพท์ 075-356553

ประกาศเมื่อวันที่ :

06-08-2020 15:55:34

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช