ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   687


เรื่อง : กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งประชาสัมพันธ์มายังผู้สูงอายุและผู้พิการที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อทราบ

รายละเอียด :

        ด้วย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ส่งข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2563 และได้แจ้งจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บางแห่ง จากการตรวจสอบพบว่ายอดเงินงบประมาณในบัญชีเงินฝากคลังของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บางแห่ง ในระบบ GFMIS มีไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเบียความพิการ ประกอบกับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมายังกรมบัญชีกลางไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด และด้วยระยะเวลาอันจำกัด และรายการข้อมูลจำนวนมาก ทำให้กรมบัญชีกลางไม่สามารถดำเนินการในระบบเพื่อเบิกจ่ายเงินได้ทันตามปฎิทินการทำงาน ส่งผลให้ไม่สามารถโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินได้ทันในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ดังนั้นจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดวันโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิเป็นวันที่ 11 สิงหาคม 2563 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบต่อไป

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-342880-2 ต่อ 118

ประกาศเมื่อวันที่ :

10-08-2020 10:40:26

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช