ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   729


เรื่อง : ผลการประกวด กิจกรรมเวทีชุมชนในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563

รายละเอียด :

       

ผลการประกวด กิจกรรมเวทีชุมชนในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจำปี 2563

ณ  เวทีชุมชน (ข้างสวนนก)  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  '84 (ทุ่งท่าลาด)   ระหว่างวันที่ 11-20 กันยายน  2563

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ภายใต้การนำของ   ผศ.เชาวน์วัศ   เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  โดยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   กำหนดจัดการประกวด การแข่งขันกินขนมเดือนสิบ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทเด็กอายุไม่เกิน 8 ปี (ชาย/หญิง)  การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิง    การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชาย และ การประกวดร้องเพลงรำวงเวียนครก  ณ  เวทีชุมชน (ข้างสวนนก)  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ '84 (ทุ่งท่าลาด) ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 11-20 กันยายน 2563          โดยมีผลการประกวด ดังนี้

การแข่งขันกินขนมเดือนสิบ

- ชนะเลิศ         รางวัลเงินสด  2,000  บาท  

          ได้แก่   นายวรยุทธ  วรลักษณ์คุณากร  ชุมชนเทวบุรี (คลองห้วย)

- รองชนะเลิศอันดับ 1    รางวัลเงินสด  1,500  บาท 

          ได้แก่   นายชัยวัฒน์ วงษ์คำ   ชุมชนเทวบุรี (คลองห้วย)

- รองชนะเลิศอันดับ 2    รางวัลเงินสด  1,000  บาท  

         ได้แก่   นายอานนท์  เยี่ยมแสง ชุมชนบุญพาสันติ

 - ชมเชย        3  รางวัล   รางวัลเงินสด รางวัลละ  500    บาท

        ได้แก่   1.นางลัดดา ดรุณวรรณ    ชุมชนตากสิน-วัดชะเมา

                    2.นางปภัทรยา ตนคลัง     ชุมชนไทยสมุทร

                    3.นางนงค์ลักษณ์  พลชัย  ชุมชนท่าโพธิ์

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทเด็กอายุไม่เกิน 8 ปี (ชาย/หญิง) 

 - ชนะเลิศ         รางวัลเงินสด  4,000  บาท   พร้อมถ้วยรางวัล

          ได้แก่  เด็กหญิงอาลิปตา  แก้วเดช  ชุมชนท่าโพธิ์

- รองชนะเลิศอันดับ 1    รางวัลเงินสด  3,500  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล

       ได้แก่  เด็กหญิงธันวา  นครังอัฐ  ชุมชนบ่อทรัพย์

- รองชนะเลิศอันดับ 2    รางวัลเงินสด  3,000  บาท   พร้อมถ้วยรางวัล

         ได้แก่   เด็กหญิงนนลดา  แจ่มจันทร์   ชุมชนนครอาชีวศึกษา

- รองชนะเลิศอันดับ 3    รางวัลเงินสด  2,500  บาท  

         ได้แก่   เด็กชายณัฐพนธ์  นครังอัฐ  ชุมชนบ่อทรัพย์

- ชมเชย        1  รางวัล   รางวัลเงินสด  1,000     บาท

        ได้แก่   เด็กหญิงธีรดา  สุรษา  ชุมชนจำปาขอม

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิง   

- ชนะเลิศ         รางวัลเงินสด  4,000  บาท   พร้อมถ้วยรางวัล

          ได้แก่  นางวรัชยา  วัชระมูสิก     ชุมชนท้าวโคตร

- รองชนะเลิศอันดับ 1    รางวัลเงินสด  3,500  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล

       ได้แก่  นางจงใจ  สักภาค  ชุมชนบ่อทรัพย์

- รองชนะเลิศอันดับ 2    รางวัลเงินสด  3,000  บาท   พร้อมถ้วยรางวัล

         ได้แก่   นางสาวกนกพร  บรรจงภาส  ชุมชนคูขวาง-ท่าวัง เขต 2

- รองชนะเลิศอันดับ 3    รางวัลเงินสด  2,500  บาท   

         ได้แก่   นางถาวร  ศรีจันทร์   ชุมชนคูขวาง-ท่าวัง เขต 3

- ชมเชย        3  รางวัล   รางวัลเงินสด รางวัลละ  1,000     บาท

        ได้แก่   1.นางสาวจินตนา  เชาวลิต  ชุมชนไทยบัณฑิต                     

                    2.นางสาวสุภาพร  มาถนอม  ชุมชนตลาดยาว                   

                    3.นางกัญจรินทร์  โชติติน    ชุมชนหัวถนนก้าวหน้า                                

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชาย  

- ชนะเลิศ         รางวัลเงินสด  4,000  บาท   พร้อมถ้วยรางวัล

          ได้แก่  นายธีรศักดิ์  ทวีทอง     ชุมชนกรแก้ว

- รองชนะเลิศอันดับ 1    รางวัลเงินสด  3,500  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล

       ได้แก่  นายบุญยืน  กระปุกทอง  ชุมชนไทยสมุทร

- รองชนะเลิศอันดับ 2    รางวัลเงินสด  3,000  บาท   พร้อมถ้วยรางวัล

         ได้แก่   นายสมเกียรติ  พริกไทย   ชุมชนท่ามอญ

- รองชนะเลิศอันดับ 3    รางวัลเงินสด  2,500  บาท  

         ได้แก่   นายสมชาย  พงศ์รักธรรม   ชุมชนคูขวาง-ท่าวัง เขต 3

- ชมเชย        3  รางวัล   รางวัลเงินสด รางวัลละ  1,000     บาท

        ได้แก่   1.นายอุดมศักดิ์  หยูทอง   ชุมชนคูขวาง-ท่าวัง เขต 2                                    

                    2.นายกะรีหยา  ประดิษฐ์  ชุมชนทุ่งจีน                                      

                    3.ร.ต. เตชทัต  สาธรณ์      ชุมชนประตูขาว              

การประกวดร้องเพลงรำวงเวียนครก

- ชนะเลิศ         รางวัลเงินสด  10,000  บาท   พร้อมถ้วยรางวัล

          ได้แก่   ทีมกรแก้ว

- รองชนะเลิศอันดับ 1    รางวัลเงินสด  8,000  บาท   พร้อมถ้วยรางวัล

          ได้แก่   ทีมเขต 4

- รองชนะเลิศอันดับ 2    รางวัลเงินสด  6,000  บาท    พร้อมถ้วยรางวัล

         ได้แก่   ทีมบ่อทรัพย์

 - ชมเชย        3  รางวัล   รางวัลเงินสด รางวัลละ 3,000  บาท

        ได้แก่   1.ทีมปิยะสุข

                    2.ทีมการเคหะแห่งชาตินครศรีธรรมราช                       

                    3.ทีมคูขวาง-ท่าวัง เขต 2                                    

ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ได้ที่  กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   โทรศัพท์    075-342880 -2 ต่อ 118                        

                                                            .........................................................................

ข่าว//ญาดากุล
ตรวจทาน//ฐิตินันท์


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-342880 -2 ต่อ 118

ประกาศเมื่อวันที่ :

21-09-2020 12:17:42

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช