ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   736


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดรับสมัครผู้สนใจร่วมส่งกระทงเข้าแข่งขันการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20-30 ตุลาคม 2563

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดรับสมัครผู้สนใจร่วมส่งกระทงเข้าแข่งขันการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20-30 ตุลาคม 2563

     เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชโดยสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดรับสมัครผู้สนใจร่วมส่งกระทงเข้าแข่งขันการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ดังนี้
        1. กลุ่มผู้เข้าแข่งขัน มี 4 กลุ่ม ประกอบด้วย

 1.1 กลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษา

 1.2 กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 1.3 กลุ่มทั่วไป (เช่น นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึง ปวช., ปวส. และประชาชนทั่วไป)

 1.4 กลุ่มชุมชน / แม่บ้านเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

2. รับสมัคร

            ตั้งแต่วันที่ 20-30 ตุลาคม 2563 ณ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร 075 - 342880 - 2 ต่อ 131 ในวันและเวลาราชการ

3.  วัน เวลา และสถานที่ประกวด  

            วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30น. ณ บริเวณสวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช

 4. เกณฑ์และกติกาการประดิษฐ์กระทงประกวด

 4.1 ผู้เข้าแข่งขันมีผู้ร่วมงาน กลุ่มละ 3 - 5 คน (ไม่จำกัดหญิงหรือชาย)

4.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายแสดงกลุ่มให้เห็นชัดเจน (เป็นชุดนักเรียน / ชุดกลุ่มชุมชน / ชุดกลุ่ม        แม่บ้าน   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / หรือเครื่องหมายกลุ่ม)

4.3 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และภาชนะรองรับเศษวัสดุเหลือใช้ไปด้วย

 4.4 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรายงานตัวก่อนกำหนดเวลาแข่งขัน 30 นาที

 4.5 ต้องปฏิบัติในสถานที่ที่กำหนดให้        

 4.6 ไม่อนุญาตให้ประดิษฐ์/จัดทำ/หรือเตรียมชิ้นส่วนประกอบใด ๆ มาก่อนล่วงหน้า                                    
                 (ยกเว้น ฐานรองรับกระทง)      

 4.7 หน่วยงานชุดกลุ่มชุมชน ชุดกลุ่มแม่บ้าน สามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีมในแต่ละกลุ่ม

5 ลักษณะของกระทง

 3.1 มีขนาดฐานเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 - 40 ซม. (ส่วนสูงไม่จำกัด)

 3.2 เฉพาะฐานรองรับใช้วัสดุธรรมชาติอะไรก็ได้ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้โฟม

3.3 กระทงมีรูปแบบทรงกลมตามประเพณีโบราณ

 3.4 กระทงสามารถลอยน้ำได้

3.5 วัสดุที่ใช้ประดิษฐ์กระทง ให้ใช้วัสดุธรรมชาติ ของสด ดอกไม้ ใบตอง เป็นต้น

3.6 แสงสว่างให้ใช้เฉพาะเทียนไขเท่านั้น

 3.7 ส่วนประกอบกระทงมีความถูกต้องตามประเพณีโบราณ

6 เกณฑ์การตัดสิน

            6.1 ความเหมาะสมของขนาด รูปทรง สัดส่วน

            6.2 ความประณีตสวยงามในการประดับตกแต่ง

            6.3 ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

            6.4 การเลือกใช้วัสดุอย่างเหมาะสม

            6.5 การทรงตัวขณะลอยน้ำ

            6.6 การทำงานกระบวนการกลุ่ม

            6.7 ความรับผิดชอบภายหลังเสร็จสิ้นงาน

    7. รางวัลและเงินค่าตอบแทน

รางวัลแต่ละกลุ่มจะมี 3 รางวัล ดังนี้

            7.1 รางวัลที่ 1                 เงินสด  7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

            7.2 รางวัลที่ 2                 เงินสด  5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

            7.3 รางวัลที่ 3                 เงินสด  4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

8 ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล

            ในวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563เวลา ประมาณ 18.30 น. ณ เวทีกลาง สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช

 

หมายเหตุ   แต่ละกลุ่มหากส่งไม่ถึง  3 หน่วยงาน  จะไม่จัดการแข่งขันประดิษฐ์กระทงด้วยใบตอง และดอกไม้สด จะถือว่าเป็นการโชว์

ทั้งนี้   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสมัครเข้าแข่งขันการประกวดกระทงประเภทการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมขอรับใบสมัคร ได้ที่  สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โทร  075-342880-2 ต่อ 131 ในวันและเวลาราชการ

 


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-341679

ประกาศเมื่อวันที่ :

15-10-2020 16:05:39

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช