ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   737


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประกวดสาวน้อยนพมาศ ( อายุ 60 ปีขึ้นไป ) งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประกวดสาวน้อยนพมาศ ( อายุ 60 ปีขึ้นไป )

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนด ภายใต้การนำโดย ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดผู้สนใจเข้าร่วมประกวดสาวน้อยนพมาศ ( อายุ 60 ปีขึ้นไป ) งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้สมัครสาวน้อยนพมาศ ( อายุ 60 ปีขึ้นไป )

          1.1 ผู้เข้าประกวดเป็นสตรี อายุ 60 ปีขึ้นไป ( เกิดก่อนปี พ.ศ. 2504 )

          1.2 มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ไม่น้อยกว่า 3 เดือน

          1.3 มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง

          1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มารยาทงดงามเหมาะสมตามวัย

          1.5 รับไม่จำกัดจำนวน

2.หลักฐานการสมัครเข้าประกวด

2.1 รูปถ่ายโปสการ์ด  จำนวน 1 รูป

2.2 ใบสมัคร

2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน

3 การรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 16-27 ตุลาคม 2563  ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โทร 075 – 342880 - 2 ต่อ 118  ในวันและ เวลาราชการ

4. สถานที่รับสมัคร

                   กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โทร 075 – 342880 -2 ต่อ 118

5. การประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าประกวด

สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีสิทธิเข้าประกวดในวันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2563  (ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  )

6. กำหนดวันซ้อมและวันประกวด

6.1 ผู้สมัครเข้าประกวดสาวน้อยนพมาศ ( อายุ60 ปีขึ้นไป )  ต้องมารายงานตัวยืนยันสิทธิทธิ์ การเข้าประกวด  ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และเตรียมความพร้อม ซ้อมเดินประกวด เวลา 17.00 น.

6.3 กำหนดการประกวดสาวน้อยนพมาศ ( อายุ 60 ปีขึ้นไป ) ในวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยผู้เข้าสมัครรายงานตัว ณ สวนสาธารณะศรีธรรมมาโศกราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ระหว่างเวลา 15.30 น. – 16.30 น.

7. การแต่งกายของผู้เข้าประกวด

7.1 ผู้เข้าประกวดแต่งกายด้วยชุดไทย

7.2 การเสริมสวยใบหน้าและการแต่งทรงผมอนุญาตให้กระทำได้ตามความเหมาะสม

8. รางวัลผู้เข้าประกวด

 รางวัลการประกวดสาวน้อยนพมาศ ( อายุ 60 ปีขึ้นไป )

                   รางวัลชนะเลิศ                     เงินสด 10,000 บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศ และสายสะพาย

                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   เงินสด 8,000 บาท    พร้อมถ้วยเกียรติยศ และสายสะพาย       

                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   เงินสด 6,000 บาท    พร้อมถ้วยเกียรติยศ และสายสะพาย     

                   รางวัลชมเชย 1                    เงินสด 2,000 บาท       

                   รางวัลชมเชย 2                    เงินสด 2,000 บาท       

9. หลักเกณฑ์และการตัดสิน

คณะกรรมการตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์และการให้คะแนนพิจารณา

                   9.1 บุคลิกภาพ

                   9.2 การแต่งกาย

                   9.3 ไหวพริบ ปฏิภาณ

                   9.4 ความสามารถพิเศษ ( รอบตัดสิน )           

10. การประกาศผลรางวัล

  1. การตัดสินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตัดสิน  และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

10.2 ประกาศผลและมอบรางวัล  ณ  เวทีกลาง สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ในวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมขอรับใบสมัคร ได้ที่  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โทร  075-342880-2 ต่อ118 หรือดาวน์โหลดระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดธิดานพมาศ และใบสมัครได้ที่ www.nakhoncity.org  เมนู ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ข่าว แสงจันทร์

ตรวจทาน/ฐิตินันท์


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-341679

ประกาศเมื่อวันที่ :

15-10-2020 16:08:14

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช