ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   738


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดรับสมัครเด็กหญิงอายุระหว่าง 7-12 ปี เข้าร่วมประกวดธิดานพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดรับสมัครเด็กหญิงอายุระหว่าง 7-12 ปี เข้าร่วมประกวดธิดานพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำโดย ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดการประกวดธิดานพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัครธิดานพมาศ

   1.1 อายุระหว่าง 7ปีบริบูรณ์ - 12 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันประกวด เกิด พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2556  เพศหญิง

 1.2 มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ไม่น้อยกว่า 3 เดือน

 1.3 กรณีทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตเทศบาล แต่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาล           

   สามารถสมัครส่งเข้าประกวดได้ โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆ ลงนามใบรับรอง

  1.4 ไม่จำกัดจำนวน

  1.5 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายโปสการ์ด  จำนวน 1 รูป
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร หรือสูติบัตร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบรับรองของสถานศึกษา (กรณีอยู่นอกเขตเทศบาล)

1.6 ผู้เข้าประกวดธิดานพมาศต้องสมัครด้วยตนเองหรือผู้ปกครอง

2. การรับสมัคร

 

                   ตั้งแต่วันที่ 16-27 ตุลาคม 2563  ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โทร 075 – 342880 - 2 ต่อ 118  ในวันและ เวลาราชการ

3. สถานที่รับสมัคร

                   กองสวัสดิการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โทร 075 – 342880 -2 ต่อ 118

4. การประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าประกวด

                   สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีสิทธิเข้าประกวดในวันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2563  (ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  )

5. กำหนดวันซ้อมและวันประกวด

5.1 ผู้สมัครเข้าประกวดธิดานพมาศทุกคน  ต้องมารายงานตัวในวันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดังนี้ 

                   - เวลา 15.00 น.        ลงทะเบียนผู้เข้าประกวดธิดานพมาศ

5.2 ผู้เข้าประกวดธิดานพมาศทุกคน มาเตรียมความพร้อมและการซ้อมเดิน ในวันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สวนสาธารณะศรีธรรมมาโศกราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดังนี้

5.3 การประกวดกำหนดในวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยผู้เข้าสมัครรายงานตัว ณ บริเวณศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สวนสาธารณะศรีธรรมมาโศกราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ระหว่างเวลา 17.00 น. – 17.30 น.

6. การแต่งกายของผู้เข้าประกวด

                   6.1 แต่งกายด้วยชุดไทย

                   6.2 ทรงผมสวยงามตามความเหมาะสมกับชุด

                   6.3 ไม่ใช้ขนตาปลอมและไม่สวมถุงน่อง

7. รางวัลผู้เข้าประกวด

 รางวัลการประกวดธิดานพมาศ

 • รางวัลชนะเลิศ                       เงินสด 10,000 บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศ และสายสะพาย
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      เงินสด 8,000 บาท    พร้อมถ้วยเกียรติยศ และสายสะพาย       
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2      เงินสด 6,000 บาท    พร้อมถ้วยเกียรติยศ และสายสะพาย     
 • รางวัลชมเชย 1                       เงินสด 2,000 บาท       
 • รางวัลชมเชย 2                       เงินสด 2,000 บาท       

8. หลักเกณฑ์และการตัดสิน

คณะกรรมการตัดสินการประกวด  พิจารณาจากเกณฑ์  ดังนี้

                   8.1 รูปร่างหน้าตา

                   8.2 บุคลิกท่าทางการแสดงออก

                   8.3 ปฏิภาณไหวพริบ

                   8.4 การแต่งกาย

                   8.5 ความสามารถพิเศษ (รอบตัดสิน)

9. การตัดสินและการประกวดผลรางวัล

 1. การตัดสินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตัดสิน  และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 2. ประกาศผลและมอบรางวัล  ณ  เวทีกลาง สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ในวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมขอรับใบสมัคร ได้ที่  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โทร  075-342880-2 ต่อ118 หรือดาวน์โหลดระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดธิดานพมาศ และใบสมัครได้ที่ www.nakhoncity.org เมนู ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ข่าว แสงจันทร์

ตรวจทาน/ฐิตินันท์


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-341-679

ประกาศเมื่อวันที่ :

15-10-2020 16:10:53

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช