ข่าวการเลือกต้ัง  

ฉบับที่
   1


เรื่อง : การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

รายละเอียด :

       

   ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอความอนุเคราะห์ให้เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้รับทราบถึงกระบวนการขั้นตอนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามแนวทางการปฏิรูปและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยสามารถดาวโหลดสื่อประชาสัมพันธ์ได้ทางเว็ปไซต์ www.ect.go.th เมนูบริการข้อมูล หมวดย่อยสื่อประชาสัมพันธ์ หรือข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่เว็ปไซต์ยูทูปของสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ช่อง PR ECT Thailand              เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าถึงประชาชนในพื้นได้มากที่สุด จึงขอความร่วมมือให้การสนับสนุนนำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะหอกระจายข่าว และเสียงตามสายเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงต่อไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานอำนวยการ โทรศัพท์ 0-7535-6553ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานอำนวยการ โทรศัพท์ 0-7535-6553

ประกาศเมื่อวันที่ :

15-03-2019 10:46:38

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช