ข่าวการเลือกต้ัง  

ฉบับที่
   3


เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายละเอียด :

       

          ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการเลือกตั้งประกาศกำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้งทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยสามารถยื่นคำขอลงทะเบียนผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยตนเองทางเว็บไซต์ http://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/ 

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม โทรศัพท์ 007535 5299 , 0 7535 5300ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม โทรศัพท์ 007535 5299 , 0 7535 5300

ประกาศเมื่อวันที่ :

15-03-2019 11:24:47

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช