ลำดับที่
หัวข้อข่าว
ผู้ลงข่าว
เวลาลงข่าว
แก้ไข
ลบ
34
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น
yu
02-07-2020 11:08:06
33
คู่มือประชาชน ให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกัลรัฐธรรมนูญและการเลือกต้ัง ชุดความรุ้การเลือกต้ังท้องถิ่น
yu
19-06-2020 15:14:37
30
ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
yu
06-03-2020 11:17:11
2
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
yu
15-03-2019 11:23:13
1
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
yu
15-03-2019 10:46:38

Total 5 Record 1