ข่าวประกวดราคา  

ฉบับที่
   10935


เรื่อง : เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งเต็นท์โดม ขนาด๕x๑๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด :

          
ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
         เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งเต็นท์โดม ขนาด๕x๑๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการติดตั้งเต็นท์โดม ขนาด๕x๑๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เหมาบริการติดตั้งเต็นท์โดม ขนาด๕x๑๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ น.ส. สุมาลี เพชรน้อย (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศ ณ วันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
สิทธิศักดิ์
 
(นายสิทธิศักดิ์ ศักดิ์ศรี)
รองปลัดเทศบาล รักษาราราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการแพทย์ ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075356014

ประกาศเมื่อวันที่ :

30-09-2020 16:52:40

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช