ข่าวประกวดราคา  

ฉบับที่
   10969


เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตกแต่งสถานที่เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด :

          ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตกแต่งสถานที่เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีโครงการ จ้างจัดตกแต่งสถานที่เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างจัดตกแต่งสถานที่เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านภรรศวิทย์ ดีไซน์ (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๓,๓๕๐.๐๐ บาท (สองแสนสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศ ณ วันที่    ๑๒     ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓วิสิุทธิ์ บุญชูวงศ์
(นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :

ตกแต่ง.pdf

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-345540-1

ประกาศเมื่อวันที่ :

14-10-2020 16:15:59

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช