ข่าวประกวดราคา  

ฉบับที่
   10970


เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด :

          ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีโครงการ จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านอักษรศิลป์ (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘,๖๙๘.๐๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศ ณ วันที่     ๑๒    ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 วิสุทธิ์ บุญชูวงศ์
(นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
 

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :

ป้าย.pdf

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-345540-1

ประกาศเมื่อวันที่ :

14-10-2020 16:15:45

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช