ข่าวประกวดราคา  

ฉบับที่
   10971


เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง เช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด :

          ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง เช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีโครงการ จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง เช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง เช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางจันทิมา เพ็ชรประเสริฐ
(ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๔,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่งค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศ ณ วันที่   ๑๒      ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

วิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ 
(นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
 

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :

เช่าเต้น.pdf

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-345540-1

ประกาศเมื่อวันที่ :

14-10-2020 16:15:15

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช