ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
10953
02-10-2020 11:01:05
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10952
01-10-2020 14:05:44
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน โครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ในชุมชนและเด็กเร่ร่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10951
01-10-2020 13:50:08
   ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนรอง ชนิด PVC จากสามแยกท่าด่าน ถนนท่าโพธิ์ ถึงคอสะพนหน้าเมืองหลังจวนผู้ว่า
10950
01-10-2020 09:35:28
   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ซอยต้นหว้า ๔ สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10949
30-09-2020 19:55:57
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10948
30-09-2020 19:54:10
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10947
30-09-2020 19:13:23
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10946
30-09-2020 18:40:45
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันแกีศโซฮอล์ 95) งานสวนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10945
30-09-2020 18:39:52
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันแกีสโซฮอล์ 95) งานโครงสร้างฯ และงานสาธารณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10944
30-09-2020 18:33:48
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในงานฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายรักษาความสงบภายใน ฝ่ายปกครอง และงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดเทศบาล (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) รวมระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 10514 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 1052 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :