ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   100


เรื่อง : แผนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราชประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2555

รายละเอียด :

           แผนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2555
1.งานพัฒนาและตัดหญ้า
ชุดที่ 1 คนงาน 2 คน รถ ทบ.102 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่ เก็บขนขยะติดเชื้อที่โรงพยาบาลเทศบาล เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอย พื้นที่เขต 1
ชุดที่ 2 คนงาน 2 คน รถ ทบ.103 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่พัฒนาตัดหญ้าซอยร่วมแพทย์ 3 เก็บเศษวัสดุที่ซอยหัวหงส์ในบริเวณราชพฤกษ์ 2
2. งานทำความสะอาดและล้างถนน รถ ทบ.78 คนงานจำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ฉีดล้างถังเครนในเขตเทศบาลนคร
รถ ทบ.89 คนงานจำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ถนนอ้อมค่าย ถนนพัฒนาการคูขวางจากสะพานคลองหน้าเมืองไปทางทิศใต้
3. งานเก็บขนขยะและกิ่งไม้ทั่วไป
ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน พร้อม รถ ทบ 60 ปฏิบัติงานที่ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ที่ซอยศรีธรรมโศก 2
ชุดที่ 2 คนงาน 3 คน พร้อม รถ ทบ 45 ปฏิบัติงานที่ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ซอยศรีธรรมโศก 2
ชุดที่ 3 คนงาน 3 คน พร้อม รถ ทบ 69 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากคลองหน้าเมืองถึงสุดเขตเทศบาลด้านทิศเหนือ พื้นที่เขต 3
ชุดที่ 4 คนงาน 3 คน พร้อม รถ ทบ 54 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุ พื้นที่ ตำบลนาเคียน ตำบลโพธิ์เสด็จ พื้นที่เขต 4
4. งานดูดสิ่งปฏิกูล
รถ ทบ.29 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 4 ราย
รถ ทบ.98 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 5 ราย
5. งานทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข ลูกจ้าง 2 คน ปฏิบัติงานที่ศูนย์อนามัยทุ่งจีน ศูนย์อนามัยโพธิ์เสด็จ
6. เวลา 08.00 น. คนงานกวาดขยะมูลฝอยจำนวน 13 คน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ที่ซอยศรีธรรมโศก 2

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

09-08-2012 09:49:33

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช