ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   102


เรื่อง : การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2555

รายละเอียด :

          
แผนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครศรีธรรมราช
ประจำวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

1.งานพัฒนาและตัดหญ้า
ชุดที่ 1 คนงาน 2 คน รถ ทบ.102 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่ เก็บขยะติดเชื้อที่โรงพยาบาลเทศบาล, เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอย พื้นที่ เขต 1
ชุดที่ 2 คนงาน 3 คน รถ ทบ.101 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่ เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอย พื้นที่ เขต 3
ชุดที่ 3 คนงาน 3 คน รถ ทบ.103 เก็บเศษวัสดุ ต.คลัง ต.ท่าวัง
2.งานทำความสะอาดและล้างถนน รถ ทบ.78 คนงาน จำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ส่งน้ำตามที่ร้องขอในเขตเทศบาล
รถ ทบ. 89 คนงานจำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ ร่วมป้องกันขนน้ำดื่มที่ ต.วังก้อง
3.งานเก็บขยะและกิ่งไม้ทั่วไป
ชุดที่ 1 คนงาน 5 คน พร้อมรถทบ 45 เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศใต้ถึงคลองหน้าเมือง สุดเขตเทศบาลทางด้านทิศเหนือ,พื้นที่ ต.นาเคียน ต.โพธิ์เสด็จ (พื้นที่เขต 1 และเขต 2 )
ชุดที่ 2 คนงาน 4 คน พร้อมรถทบ ต 69 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากคลองหน้าเมืองถึงสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศเหนือ, พื้นที่ ต.นาเคียน ต.โพธิ์เสด็จ (พื้นที่เขต 3 และเขต 4 )
4.งานดูดสิ่งปฏิกูล
รถ ทบ.29 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 3 ราย
รถ ทบ.56 คนงาน - คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน - ราย
รถ ทบ.98 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 2 ราย
5.งานทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข ลูกจ้าง 2 คน ปฏิบัติงานที่ ศูนย์อนามัยทุ่งจีน, ศูนย์อนามัยคูขวาง
6.งานบรรทุกศพ
- รถ ทบ 22 บรรทุกศพจาก ซอยบุญพาสันติ ไป เมรุวัดหัวอิฐ
- รถ ทบ 25 บรรทุกศพจาก บ้านปากเนตร ไป เมรุวัดปากเนตร

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประกาศเมื่อวันที่ :

14-08-2012 12:41:03

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช