ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   109


เรื่อง : การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2555

รายละเอียด :

          
แผนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครศรีธรรมราช
ประจำวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

1.งานพัฒนาและตัดหญ้า
ชุดที่ 1 คนงาน 2 คน รถ ทบ. 102 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่ เก็บเศษวัสดุพื้นที่ ต.คลัง,ต.ท่าวัง
ชุดที่ 2 คนงาน 3 คน ทบ 101 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่ เก็บขนขยะตกค้างตามตอรกซอย พื้นที่เขต 2 และเขต 3
2.งานทำความสะอาดและล้างถนน รถ ทบ.78 คนงาน จำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ ส่งน้ำตามคำร้องขอภายในเขตเทศบาลนคร
รถ ทบ. 89 คนงานจำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ ส่งน้ำตามคำร้องขอภายในเขตเทศบาลนคร
3.งานเก็บขยะและกิ่งไม้ทั่วไป
ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน พร้อมรถทบ 60 ปฏิบัติงานที่ ร่วมกองสวัสดิการบรรทุกน้ำ
ชุดที่ 2 คนงาน 3 คน พร้อมรถทบ 65 ปฏิบัติงานที่ ร่วมกองสวัสดิการบรรทุกน้ำ
ชุดที่ 3 คนงาน 3 คน พร้อมรถทบ 67 ปฏิบัติงานที่ ร่วมกองสวัสดิการบรรทุกน้ำ
4.งานดูดสิ่งปฏิกูล
รถ ทบ.29 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 1 ราย
รถ ทบ.98 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 1 ราย
6.งานทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข ลูกจ้าง 2 คน ปฏิบัติงานที่ ศูนย์อนามัยศรีทวี,ศูนย์อนามัยทุ่งจีน

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประกาศเมื่อวันที่ :

20-08-2012 10:48:57

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช