ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   112


เรื่อง : การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2555

รายละเอียด :

           แผนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2555
1. งานพัฒนาและตัดหญ้า
ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน รถ ทบ.101 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอยพื้นที่ เขต 2 และเขต 3
ชุดที่ 2 คนงาน 3 คน รถ ทบ.103 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่ เก็บขนขยะเศษวัสดุ ตำบลคลัง ตำบลท่าวัง
2. งานทำความสะอาดและล้างถนน รถ ทบ.78 คนงานจำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ส่งน้ำตามคำร้องขอบรรเทาความเดือดร้อนในเขตเทศบาลนคร
รถ ทบ89 คนงาน จำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ ส่งน้ำตามคำร้องขอบรรเทาความเดือดร้อนในเขตเทศบาล
3. งานเก็บขนขยะและกิ่งไม้ทั่วไป
ชุดที่ 1 คนงาน 5 คน พร้อมรถ ทบ 54 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุในเขตเทศบาล
ชุดที่ 2 คนงาน 3 คน พร้อม รถ ทบ.60 ปฏิบัติงานที่ร่วมกองสวัสดิการสังคมส่งน้ำดื่มพื้นที่เขต 1
ชุดที่ 3 คนงาน 2 คน พร้อม รถ ทบ 69 ปฏิบัติงานที่ ร่วมกองสวัสดิการสังคมส่งน้ำดื่มพื้นที่เขต 1
4. งานดูดสิ่งปฏิกูล
รถ ทบ. 98 คนงาน 3 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ จำนวน 4 ราย
5. งานทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข ลูกจ้าง 2 คน ปฏิบัติงานที่ ศูนย์อนามัยคูขวาง ศูนย์อนามัยโพธิ์เสด็จ

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

21-08-2012 09:21:11

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช