ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   114


เรื่อง : การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2555

รายละเอียด :

           แผนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2555
1. งานพัฒนาและตัดหญ้า
ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน รถ ทบ. 101 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอยพื้นที่ ต.คลัง ต.ท่าวัง
ชุดที่ 2 คนงาน 2 คน รถ ทบ. 102 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอยพื้นที่เขต 1
2. งานทำความสะอาดและล้างถนน รถ ทบ.78 คนงานจำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ ส่งน้ำตามคำร้องขอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล
รถ ทบ 89 คนงานจำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ร่วมงานป้องกันบรรทุกน้ำจาก ต.วังก้องส่งโรงกรองประตูชัย
3. งานเก็บขนขยะและกิ่งไม้ทั่วไป
ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน พร้อม รถ ทบ 60 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศใต้ถึงซอยศรีธามา (พื้นที่เขต 1)
ชุดที่ 2 คนงาน 3 คน พร้อมรถ ทบ 45 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากซอยศรีธามาถึงคลองหน้าเมือง พื้นที่เขต 2
ชุดที่ 3 คนงาน 4 คน พร้อมรถ ทบ 69 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากคลองหน้าเมืองถึงสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศเหนือ พื้นที่เขต 3
ชุดที่ 4 คนงาน 3 คน พร้อมรถ ทบ 54 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุพื้นที่ตำบลนาเคียน ตำบลโพธิ์เสด็จ พื้นที่เขต 4
4. งานดูดสิ่งปฏิกูล
- รถ ทบ.98 คนงาน 3 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 5 ราย
5. งานทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข ลูกจ้าง 1 คน ปฏิบัติงานที่ ศูนย์อนามัยศรีทวี

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

22-08-2012 10:04:02

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช