ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   136


เรื่อง : ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2555

รายละเอียด :

          1. งานพัฒนาและตัดหญ้า
ชุดที่ 1 คนงาน 2 คน รถ ทบ.102 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่เก็บขนขยะติดเชื้อที่โรงพยาบาลเทศบาลที่ศูนย์อนามัยเทศบาล เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอย พื้นที่เขต 1
ชุดที่ 2 คนงาน 3 คน รถทบ.103 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอย พื้นที่ตำบลคลัง ตำบลท่าวัง
2. งานทำความสะอาดและล้างถนน รถ ทบ 78 คนงานจำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ฉีดล้างถังเครนในเขตเทศบาลนคร
รถ ทบ 89 คนงานจำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ถนนพัฒนาการคูขวางตลอดสายถนนกะโรมบริเวณหน้าตลาดหัวอิฐ
3. งานเก็บขนขยะและกิ่งไม้ทั่วไป
ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน พร้อมรถทบ 60 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศใต้ถึงซอยศรีธามา พื้นที่เขต 1
ชุดที่ 2 คนงาน 3 คนพร้อมรถ ทบ 45 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากซอยศรีธามาถึงคลองหน้าเมือง พื้นที่เขต 2
ชุดที่ 3 คนงาน 4 คน พร้อมรถ ทบ 69 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากคลองหน้าเมืองถึงสุดเขตเทศบาลด้านทิศเหนือพื้นที่เขต 3
ชุดที่ 4 คนงาน 3 คน พร้อมรถทบ 54 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุ พื้นที่ตำบลนาเคียน ตำบลโพธิ์เสด็จ พื้นที่เขต 4
4. งานดูดสิ่งปฏิกูล
รถ ทบ.29 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ จำนวน 5 ราย
รถ ทบ 98 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 3 ราย


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

31-08-2012 09:51:14

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช