ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   141


เรื่อง : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 4 กันยายน 2555

รายละเอียด :

          1. งานพัฒนาและตัดหญ้า
ชุดที่ 1 คนงาน 2 คน รถ ทบ.101 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่เก็บเศษวัสดุพื้นที่ตำบลคลัง ตำบลท่าวัง
ชุดที่ 2 คนงาน 2 คน รถ ทบ. 102 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่เก็บขยะติดเชื้อที่โรงพยาบาลเทศบาลนคร, เก็บขนขยะตามตรอกซอยพื้นที่เขต 1
2. งานทำความสะอาดและล้างถนน รถ ทบ.78 คนงานจำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ฉีดล้างถังเครนในเขตเทศบาลนคร
รถ ทบ 89 คนงาน จำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ ถนนกะโรมจากปากทางเทวบุรีไปทางทิศตะวันตก ,ถนนพัฒนาการทุ่งปรังจากโรงกรอกถึงซอยหัวหล่าง
3. งานเก็บขนขยะและกิ่งไม้ทั่วไป
ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน พร้อม รถ ทบ. 60 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศใต้ถึงซอยศรีธามา พื้นที่เขต 1
ชุดที่ 2 คนงาน 3 คน พร้อมรถ ทบ 45 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากซอยศรีธามาถึงคลองหน้าเมือง พื้นที่เขต 2
ชุดที่ 3 คนงาน 3 คน พร้อมรถทบ.69 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากคลองหน้าเมืองถึงสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศเหนือพื้นที่เขต 3
ชุดที่ 4 คนงาน 3 คน พร้อมรถทบ 54 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุพื้นที่ตำบลนาเคียน ตำบลโพธิ์เสด็จ พื้นที่เขต 4
4. รถดูดฝุ่น ทบ 70 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานที่ ถนนอ้อมค่าย
5. งานดูดสิ่งปฏิกูล
รถ ทบ 29 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 4 ราย
รถ ทบ.98 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 3 ราย
6. งานทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข ลูกจ้าง 2 คน ปฏิบัติงานที่ศูนย์อนามัยโพธิ์เสด็จ ศูนย์อนามัยคูขวาง

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

04-09-2012 09:23:33

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช