ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   143


เรื่อง : การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 5 กันยายน 2555

รายละเอียด :

          1. งานพัฒนาและตัดหญ้า
ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน รถ ทบ.101 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอยตำบลคลัง ตำบลท่าวัง
ชุดที่ 2 คนงาน 2 คน รถ ทบ.102 พร้อมเครื่องมือปฏิบัติงานเก็บขนขยะติดเชื้อที่โรงพยาบาลเทศบาล เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอยพื้นที่ เขต 1
ชุดที่ 3 คนงาน 2 คน รถ ทบ.103 พัฒนาตัดหญ้าที่ถนนคนเดิน
2. งานทำความสะอาดและล้างถนน รถ ทบ.78 คนงานจำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ฉีดล้างถังเคลนในเขตเทศบาลนคร
รถ ทบ 89 คนงานจำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ถนนกะโรมบริเวณหน้าตลาดหัวอิฐถนนสะพานยาว ถนนพัฒนาการคูขวางจากเชิงสะพานคลองหน้าเมืองไปทางทิศใต้
3. งานเก็บขนขยะและกิ่งไม้ทั่วไป
ชุดที่ 1 คนงาน 4 คน พร้อมรถ ทบ.45 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศใต้ถึงคลองหน้าเมือง พื้นที่เขต 1 และเขต 2
ชุดที่ 2 คนงาน 4 คน พร้อม รถ ทบ.69 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากคลองหน้าเมืองถึงสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศเหนือพื้นที่เขต 3
ชุดที่ 3 คนงาน 3 คน พร้อมรถ ทบ.54 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุพื้นที่ตำบลนาเคียน ตำบลโพธิ์เสด็จ
4. งานดูดสิ่งปฏิกูล
รถ ทบ.29 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอจำนวน 2 ราย
รถ ทบ.98 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอจำนวน 1 ราย
5. งานทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข ลูกจ้าง 1 ปฏิบัติงานที่ศูนย์อนามัยศรีทวีติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

05-09-2012 09:08:49

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช