ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   148


เรื่อง : ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 10 กันยายน 2555

รายละเอียด :

          1. งานพัฒนาและตัดหญ้า
ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน รถ ทบ 101 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่ เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอยพื้นที่ตำบลคลัง ตำบลท่าวัง
ชุดที่ 2 คนงาน 2 คน รถ ทบ 102 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่ เก็บขนขยะติดเชื่อที่โรงพยาบาลเทศบาลนครและเก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอยพื้นที่เขต 1
2. งานทำความสะอาดและล้างถนน รถ ทบ .78 คนงาน จำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ฉีดล้างถังเครนในเขตเทศบาลนคร
รถ ทบ 89 คนงาน จำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ถนนพัฒนาการคูขวางจากเชิงสะพานคลองหน้าเมืองไปทางทิศใต้ ถนนกะโรมบริเวณหน้าตลาดหัวอิฐ
3. งานเก็บขนขยะและกิ่งไม้ทั่วไป
ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน พร้อม รถ ทบ 60 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้ กองเศษวัสดุจากสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศใต้ถึงซอยศรีธามา พื้นที่เขต 1
ชุดที่ 2 คนงาน 4 คน พร้อม รถ ทบ 45 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากซอยศรีธามาถึงคลองหน้าเมือง พื้นที่เขต 2
ชุดที่ 3 คนงาน 3 คน พร้อมรถ ทบ.69 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากคลองหน้าเมืองถึงสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศเหนือพื้นที่เขต 3
ชุดที่ 4 คนงาน 3 คน พร้อมรถ ทบ.54 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุพื้นที่ตำบลนาเคียน ตำบลโพธิ์เสด็จ พื้นที่เขต 4
4. งานดูดสิ่งปฏิกูล
รถ ทบ.29 คนงาน 2 คน ปฏิบัติตามคำร้องขอ รวมจำนวน 1 ราย
5. งานทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข ลูกจ้าง 2 คน ปฏิบัติงานที่ศูนย์อนามัยทุ่งจีน,ศูนย์อนามัยศรีทวี

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

10-09-2012 13:23:36

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช