ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   154


เรื่อง : การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนคนนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 12 กันยายน 2555

รายละเอียด :

          1. งานพัฒนาและตัดหญ้า
ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน รถ ทบ. 102 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่เก็บขนขยะติดเชื้อที่โรงพยาบาลเทศบาลนคร เก็บขนขยะตกค้างพื้นที่เขต 1
ชุดที่ 2 คนงาน 2 คน รถ ทบ.101 พร้อมเครื่องมือปฏิบัติงานที่เก็บขนขยะตกค้างพื้นที่ตำบลคลัง ตำบลท่าวัง
ชุดที่ 3 คนงาน 3 คน รถ ทบ .103 พัฒนาตัดหญ้าถนนอ้อมค่าย
2. งานเก็บขนขยะและกิ่งไม้ทั่วไป
ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน พร้อม รถ ทบ 60 ปฏิบัติงานที่ ทำความสะอาดเส้นทางเสด็จถนนพัฒนาการคูขวาง
ชุดที 2 คนงาน 4 คน พร้อมรถ ทบ 45 ปฏิบัติงานที่ ทำความสะอาดเส้นทางเสด็จถนนพัฒนาการคูขวาง
ชุดที่ 3 คนงาน 3 คน พร้อม รถ ทบ 54 ปฏิบัติงานที่ทำความสะอาดเส้นทางเสด็จถนนพัฒนาการคูขวาง
ชุดที่ 4 คนงาน 3 คน พร้อมรถ ทบ 69 ปฏิบัติงานที่ ทำความสะอาดเส้นทางเสด็จถนนอ้อมค่าย
3. รถดูดฝุ่น ทบ.70 คนงาน 2 คนปฏิบัติงานที่เกาะกลางถนนอ้อมค่ายถนนนครปากพนังถนนราชดำเนินจากสีแยกหัวถนนถึงหน้าโรงพยาบาลมหาราช
4. งานดูดสิ่งปฏิกูล
รถ ทบ.29 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 2 ราย
รถ ทบ.98 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 1 ราย
5. งานทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข ลูกจ้าง 1 คนปฏิบัติงานที่ศูนย์อนามัยศรีทวี
6. อื่นๆ คนงานกวาดขยะมูลฝอย เขต 1 เขต2 และเขต 3 พัฒนาความสะอาดถนนพัฒนาการคูขวาง ถนนอ้อมค่าย ตั้งแต่เวลา 07.00 น.

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

12-09-2012 14:09:12

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช