ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   158


เรื่อง : การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 14 กันยายน 2555

รายละเอียด :

          1. งานพัฒนาและตัดหญ้า
ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน รถ ทบ.101 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่ ขนขยะตกค้างตามตรอกซอย ตำบลคลัง ตำบลท่าวัง
ชุดที่ 2 คนงาน 2 คน รถ ทบ.102 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่เก็บขนขยะติดเชื่อที่โรงพยาบาลเทศบาล ที่ศูนย์อนามัยเทศบาล เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอยพื้นที่เขต 1
ชุดที่ 3 คนงาน 3 คน รถ ทบ.103
2. งานทำความสะอาดและล้างถนน รถ ทบ.78 คนงานจำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ฉีดล้างถนนราชดำเนินเส้นทางเสด็จ ฉีดล้างถังเครนในเขตเทศบาลนคร
รถ ทบ 89 คนงานจำนวน 3 คน ปฏิบัติงานที่ฉีดล้างถนนอ้อมค่าย ถนนพัฒนาการคูขวาง เส้นทางเสด็จ
3. งานเก็บขนขยะและกิ่งไม้ทั่วไป
ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน พร้อมรถ ทบ.60 ปฏิบัติงานที่เก็บขนกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศใต้ถึงซอยศรีธามา พื้นที่เขต 1
ชุดที่ 2 คนงาน 4 คน พร้อมรถ ทบ.45 ปฏิบัติงานที่เก็บขนกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากซอยศรีธามา ถึงคลองหน้าเมือง พื้นที่เขต 2
ชุดที่ 3 คนงาน 3 คน พร้อมรถ ทบ.69 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากคลองหน้าเมืองถึงสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศเหนือพื้นที่เขต 3
ชุดที่ 4 คนงาน 3 คน พร้อมรถ ทบ.54 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุพื้นที่ตำบลนาเคียน ตำบลโพธิ์เสด็จ พื้นที่เขต 4
4. งานดูดสิ่งปฏิกูล
รถ ทบ.29 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 4 ราย
รถ ทบ.98 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 4 ราย
5. งานทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข ลูกจ้าง 1 คน ปฏิบัติงานที่ ศูนย์อนามัยคูขวาง
6. อื่นๆ คนงานกวาดขยะมูลฝอย เขต 1 เขต 2 และเขต 3 คุมพื้นที่ดูแลความสะอาดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินในเขตเทศบาล

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

14-09-2012 16:30:14

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช