ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3370


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานโยธา ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียด :

          รถ ทบ 57 บรรทุกหินคลุกเข้า ว4 ซอยบริรักษ์
รถบดล้อเหล็ก Standby
รถบดล้อยาง Standby
รถทบ 62 บรรทุกหินคลุกซ่อมหลุมบ่อ ถนนสายต่างๆ
รถเกรด Standby
รถทบ 46 บรรทุกหินคลุกเข้า ว4 ซอยบริรักษ์
รถ ทบ 58 บรรทุกหินคลุกซ่อมหลุมประปาปากซอยหอไตร 3
รถ ทบ 83 บรรทุกหินคลุกจากการขุดหลุมซ่อมหลุมประปาปากซอยหอไตร 3
รถ ทบ 85 บรรทุกคนงานและอุปกรณ์เข้าซ่อมหลุมประปาปากซอยหอไตร 3
รถทาทา 1925 บรรทุกหินคลุกซ่อมหลุมบ่อถนนกระโรม
รถเจซีบี 2 ขุดซ่อมหลุมประปาปากซอยหอไตร 3
รถเจซีบี 3 ตักหินตักทรายในศูนย์จักรกล

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

15-11-2016 08:30:26

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช