ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3469


เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียด :

           ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติได้จัดการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เรื่องสื่อสารที่สำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 11 เรื่องโดยขอให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งหน่วยงานภายใต้สังกัดระดับจังหวัด และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เห็นชอบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 และให้กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด นำข้อมูลเอกสารจากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐไปถ่ายทอดหรือเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและสร้างการรับรู้ในพื้นที่
เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เรื่องสื่อสารที่สำคัญของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอให้ท่านเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 11 เรื่อง ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติและประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึงด้วย โดยพิจารณาใช้ช่องทางการเผยแพรที่หลากหลายและเหมาะสมตามแต่กรณีด้วย สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวผ่านช่องทาง ที่หลากหลายตามบริบทของแต่ละพื้นที่ด้วน

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-6952

ประกาศเมื่อวันที่ :

18-12-2019 14:41:10

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช