ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3471


เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2563

รายละเอียด :

           ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยมมบรมราชกุมารีในฐานะที่ทรงเป็นวิศิษฎศิลปิน และเพื่อสืบสาน สืบทอดศิลปะทางด้านดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน เพื่อให้คงอยู่คู่ชาติไทย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะการแสดงและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
ในการนี้ เพื่อให้การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2563 เป็นที่เผยแพร่อย่างกว้างขวาง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา หน่วยงาน และประชาชน ตามช่องทางต่างๆ ที่เห็นสมควร รายละเอียดเกณฑ์การประกวดและใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.culture.go.th
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดโทรศัพท์ 0-7531-0057


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดโทรศัพท์ 0-7531-0057

ประกาศเมื่อวันที่ :

14-01-2020 15:18:49

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช