ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3472


เรื่อง : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชาชน และผู้ที่สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ทั้ง 19 แห่งๆ ละ จำนวน 3 รูปแบบ

รายละเอียด :

          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชาชนที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลเมืองปากพูน เทศบาลตำบลปากนคร เทศบาลตำบลท่าแพ เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช /เทศบาลเมืองทุ่งสง เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง / เทศบาลเมืองปากพนัง เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง / เทศบาลตำบลนาบอน อำเภอนาบอน /เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ / เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง / เทศบาลตำบลลานสกา อำเภอลานสกา / เทศบาลตำบลดอนตรอ เทศบาลตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ / เทศบาลตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง / เทศบาลตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ / เทศบาลตำบลพรหมคีรี อำเภอพรหมคีรี และเทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน และผู้ที่สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ทั้ง 19 แห่งๆ ละ จำนวน 3 รูปแบบ โดยให้จัดทำความเห็นเป็นหนังสือ ระบุรายละเอียดที่ต้องการเสนอความคิดเห็น ประกอบด้วย ชื่อ - สกุล ที่อยู่ปัจจุบัน และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ยื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563///

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ในจังหวัดนครศรีธรรมราช) www.ect.go.th/ewt/ewt/nakhonsithammarat/more_news.php?cid=56&filename=index

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075355299

ประกาศเมื่อวันที่ :

22-02-2020 14:30:22

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช