ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3473


เรื่อง : แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

รายละเอียด :

           สืบเนื่องจากขณะนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในทุกทวีปทั่วโลกและมีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยจำนวนเพิ่มสูงขึ้น กระทรวงวัฒนธรรมจึงเห็นว่า การจัดกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ เป็นกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก อาจเกิดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จึงกำหนดให้มี แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนาและพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ดังนี้
1. งดหรือเลื่อนการจัดงานเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ ที่เป็นการรวมตัวของคนจำนวนมาก
2. กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ไม่สามารถงดหรือเลื่อนการจัดงานนั้นๆ ให้ปฏิบัติตามแนวทางดังนี้
2.1 ให้ปฎิบัติโดยไม่ขัดต่อประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนด ดังนี้
1. ประกาศคำสั่ง และข้อกำหนดที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พร้อมทั้งมาตรการที่รัฐบาล และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนด
2. ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย
3. ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ละจังหวัด
4. ประกาศองค์การทางศาสนาที่ทางราชการให้การรับรอง หรือหน่วยงานของรัฐที่กำกับ
2.2 แนวทางปฏิบัติทั่วไป
ผู้จัดการ
1. ต้องแจ้งเจ้าพนักงานหรือหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคระดับหมู่บ้านหรือชุมชนที่ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายกำกับผู้แลในพื้นที่
2. ต้องระบุข้อความบัตรเชิญร่วมงานว่า ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย รวมทั้งให้นำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาด้วย และหากมีอาการป่วย เป็นไข้ ไอ ให้งดการมาร่วมงานโดยเด็ดขาด
3. ต้องจัดให้มีจุดคัดกรองและตรวจหวัดไข้ผุ้เข้าร่วมงาน หากตรวจพบผู้มีอุณหภูมิเกิน37.5 องศา แนะนำให้ไปพบแพทย์โดยทันที
4. ต้องจัดให้มีการลงทะเบียน หรือบันทึกชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งบันทึกภาพผู้เข้าร่วมงาน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและเฝ้าระวังโรคในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
5. ต้องจัดให้มีแอลกอฮอร์เจลบริเวณจุดทางเข้างาน ตลอดจนตามจุดต่างๆ รอบบริเวณงานและสำรองหน้าการอนามัยไว้ให้บริการ
6. ต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ และพื้นที่ในบริเวณการจัดงาน ที่ผู้เข้าร่วมงานต้องสัมผัสบ่อยๆหรือใช้ร่วมกันเป็นจำนวน มาก รวมทั้งพื้นที่โดยรอบการจัดงาน เช่น ราวบันได ลิฟฟ์ ห้องสุขา
7. ต้องใช้ระยะเวลาจัดงานให้สั้นที่สุด
8. ต้องรีบแจ้งและจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดต่อกระทรวงสาธารณสุขในทันที หากทราบภายหลังว่ามีผุ้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้าร่วมงาน
9. งดจัดงานเลี้ยงทุกประเภท
10. งดจัดให้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
11. งดการแสดง ดนตรี มหรสพ หรือเต้นรำทุกชนิด
ผู้ร่วมงาน
1. ต้องแต่งกายให้มิดชิดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย แอลกรฮอร์เจล โดยต้อง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในงาน
2. ต้องเว้นระยะห่างการนั่งหรือยืนระหว่างบุคคล ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
3. ต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือด้วยน้ำสะอาดและสบู่เหลว
4. ต้องทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือล้างน้ำและสบู่ทันทีหลังออกจากงาน รวมทั้งทำความสะอาดอุปกรณ์สื่อสารและของใช้ส่วนตัวที่พกติดตัวมาในงาน
5. ต้องอาบน้ำชำระล้างร่างกายและเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย โดยทันที เมื่อกลับถึงที่พัก
6. งดเข้าร่วมงานหากมีอาการป่วย เช่นตัวร้อน ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ปวดเนื้อปวดตัว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก และให้รีบไปพบแพทย์
7. งดเข้าร่วมงาน หากตนเองเดินทางกลับจาดต่างประเทศยังไม่ครบ 14 วัน หรือสัมผัสกับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
8. งดคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ร่วมงานอื่นๆ ที่ไม่มีการป้องกันตนเอง หรือมีพฤติกรรมเลี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค เช่น ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือมีอาการไอ จาม ในขณะร่วมงาน
2.3 แนวทางการปฏิบัติการเฉพาะ
2.3.1 งานมงคลสมรส
1. ต้องปฏิบัติตามข้อ 2.1 และ 2.2
2. ต้องจำกัดจำนวนคนรดน้ำสังข์ ให้น้อยที่สุด เช่น บิดามารดา ญาติผู้ใหญ่ หรือแขกผู้ใหญ่เท่านั้น และต้องจัดแถวเว้นระยะห่างบุคคลไม่น้อยกว่า 2 เมตร
3. งดพิธีแห่ขันหมาก
4. งดหรือเลื่อนงานเลี้ยงฉลองทุกประเภท
2.3.2 งานพิธีศพ
1. ต้องปฏิบัติตาม ข้อ 2.1 และ 2.2
2. ต้องลดจำนวนวันสวดพระอภิธรรมศพให้น้อยที่สุด และใช้เวลาสวดให้น้อยที่สุด
3. ต้องจัดอาสนะสงฆ์ ให้มีระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร
4. ต้องจัดเก้าอี้นั่งสำหรับแขกที่มาร่วมฟังสวดอภิธรรม หรือร่วมฌาปนกิจศพให้มีระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า 2 เมตร
5 ต้องจำกัดจำนวนคนร่วมพิธีแห่ศพเวียนเมรุให้น้อยที่สุด และให้ตั้งแถวตอนลึก ต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 2 เมตร
6. ต้องจัดแถวระยะห่างระหว่างผู้ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
7. ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หากเป็นกรณีผู้เสียชิวิตจากโรคติดเชื้อโคโรนา 2016
8. ต้องปฏิบัติตามประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี หากเป็นกรณีศาสนาอิสลาม ส่วนศาสนาอื่นให้ปฏิบัติตามประกาศหรือคำแนะนำขององค์การทางศาสนานั้นๆ
2.3.3 วันสำคัญทางศาสนาหรืองานบุญ
1. งดการเข้าร่วมพิธีกรรม ณ ศาสนสถาน โดยให้ใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์แทน เช่นการฟังธรรมะออนไลน์
2. งดการใช้มือหยิบข้าวใส่บาตรพระภิกษุ
2.3.4 เทศกาลไหว้บรรพบุรุษ
1. งดการเดินทางไปกราบไหว้บรรพบุรุษ ณ สุสาน โดยให้จัดพิธีกราบไหว้บรรพบุรุษที่บ้านแทน
2. งดการรวมญาติ
2.3.5 เทศกาลประเพณีสงกรานต์
1. งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ
2. งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา หากต้องการรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ หรือแสดงความกตัญญูกตเวที หรือแสดงความปรารถนาดีต่อกัน เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ควรใช้การสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
3. งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยเด็ดขาด
4. เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ให้ปฏิบัติเฉพาะภายในครอบครัวเท่านั้น โดยมีกิจกรรม ดังนี้ สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน รดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ที่บ้านโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของญาติผู้ใหญ่ที่สูงอายุ และทำความสะอาดบ้านเรือน โดยสมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด โทรศัพท์ 075-310057

ประกาศเมื่อวันที่ :

20-04-2020 16:43:55

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช