ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3474


เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิค้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม

รายละเอียด :

           ด้วยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้จัดทำเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม สำหรับเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ โดยขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เนื้อหาบทความเสียงตามสาย/วิทยุ ผ่านช่องทางเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว และเผยแพร่สื่อ Infographic/Motion graphic ผ่านช่องทางโซเซียลมีเดีย หรือการรณรงค์เสริมสร้างความรู้ในรูปแบบอื่นๆตามความเหมาะสม
ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม โดยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางดังกล่าวข้างต้นตามความเหมาะสม ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ทาง OR Code หรือทาง http://bit.ly/2szqlYi หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมขอให้ประสานสำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. หมายเลยโทรศัพท์ 0-2247-0901 ต่อ 25006

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น โทรศัพท์ 075-356375 ต่อ 15 หรือ 20

ประกาศเมื่อวันที่ :

01-06-2020 11:02:55

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช