ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3475


เรื่อง : การประชาสัมพันธ์การดำเนินการแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

รายละเอียด :

           ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ได้รับการประสานจากกระทรวงยุติธรรม เพื่อขอให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายและจำเลยได้ทราบถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยสามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาได้ ดังนี้
1.กรณีผู้เสียหายสามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุตธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และสถานีตำรวจทุกแห่งทั่วประเทศ
2. กรณีจำเลยสามารถยื่นคำขอรับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เรือนจำ ทัณฑสถานทุกแห่งและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนทุกแห่งทั่งไประเทศ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรม 111 กด 77 หรือ www.rlpd.go.th
เพื่อประโยชน์ของประชาชน รวมทั้งผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จึงขอให้หน่วยงานได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างแพร่หลายต่อไป


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศเมื่อวันที่ :

13-07-2020 10:15:33

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช