ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3476


เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ระดับภาค ประจำปีงบประมารณ พ.ศ.2563

รายละเอียด :

           ด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) เรื่องประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งผลการประกวด ชุมชนตำบลแก้วแสน องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ระดับดีเยี่ยม) กลุ่ม L ชุมชนขนาดใหญ่ ทั้งนี้ ชุมชนชนะเลิศการประกวดฯ ระดับภาค จะได้รับเงินรางวัล ชุมชนละ 10,000 บาท พร้อมโล่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนจะได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอีดยปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ผลการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น โทรศัพท์ 075-75356144 ต่อ 120

ประกาศเมื่อวันที่ :

15-07-2020 16:03:45

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช