เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559