เทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563
การควบคุมตลาด พ.ศ. 2563
การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2563
สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER