เทศบาลนครนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
กิจกรรมเยี่ยมบ้านมารดาและทารกหลังคลอด ประจำปี 2562
กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ ประจำปี 2562
กิจกรรมอนามัยโรงเรียน ประจำปี 2562
โครงการดูแลวัณโรคเชื้อดื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2562
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดตั้งศูนย์ One Stop Service
อสม.เคาะประตูบ้านต้านโควิด 19
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
กิจกรรมโครงการควบคุมและป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ประจำปี 2562
กิจกรรมโครงการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรมโครงการล้างมือ ลดโรค ห่างไกลโควิด
กิจกรรมโครงการสุขภาพเด็กดี ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรมโครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี ประจำปี 2562
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER