แผนพัฒนา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รายงานการประชุมประชาคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และรับทราบปัญหาความต้องการ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาต่อไป
รายงานการประชุมประชาคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และแจ้งแนวทางการพัฒนา รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทาง ปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ประมวลภาพจากการลงพื้นที่ ในการจัดทำประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1))
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
รายงานการประชุมประชาคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 7
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 7
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2559 - 2563


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER