สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค้าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐาน การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER