สรุปผลพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้าง

 
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณกลาง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ดาวน์โหลด
1   จ้างติดต้ังป้ายชี้ทางสีแยกศาลามีชัย   360,000 บาท บริษัท สยามเทคกรุ๊ปฯ ราคา 358,900 บาท นางสาวอมรรัตน์ ถ้ำรัตน์ ราคา 360,000 บาท บริษัท สยามเทคกรุ๊ป คลิก
2   จ้างเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเขตเทศบาล เขต 4   1,067,500 บาท นายจเร พันผูก ราคา 1,067,500 บาท นายจเร พันผูก คลิก
3   จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหลังอนุบาล   1,758,000 บาท หจก.ควอทซ์การ์เด้น ราคา 1,758,000 บาท หจก.สกุลวงศ์คอมเมอร์ฯ ราคา 1,755,800 บาท หจก.พิกุลงามการโยธา ราคา 1,760,000 บาท หจก. สกุลวงศ์คอมเมอร์ฯ คลิก
4   ซื้อถังขยะแบบพลาสติก จำนวน 400 ใบ   352,000 บาท หจก. โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ ราคา 306,000 บาท บจก.ดาราภัณฑ์ภาคใต้ ราคา 307,600 บาท หจก.ส.สหภัณฑ์คอมเมอร์ฯ ราคา 321,600 บาท หจก. โมเดิร์น์เฟอร์นิเจอร์ คลิก
5   ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค จำนวน 9 ชุด   162,000 บาท บ.เอส พี เอ คอมพิวเตอร์ จำกัด ราคา 162,000 บาท บ.เอส พี เอ คอมพิวเตอร์ จำกัด คลิก
6   ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 20 เครื่อง   880,000 บาท บ.นีโอ ยูนีค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคา 826,000 บาท บ.ไบรทเบรน อินเตอร์เทรด จำกัด ราคา 877,400 บาท บ.อาร์ เอช แว็ค ซิสเต็ม เอ็นจิเนียร์ จำกัด ราคา 840,000 บาท บ.นีโอ ยูนีค เอ็นจิเนียริ่งจำกัด คลิก
7   จ้างเก็บขยะมูลฝอยเขตเทศบาล เขตที่ 1   854,000 บาท นายสุธี พูลช่วย ราคา 854,000 บาท นายสุธี พูลช่วย คลิก
8   จ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วยโรงพยาบาลเทศบาลฯ   883,200 บจก.มิตรกูลเวชการและพัฒนา ราคา 883,200 บาท บจก.มิตรกูลเวชการและพัฒนา คลิก
9   ซื้อเครื่องเด็กเล่นหรรษา จำนวน 12 รายการ   110,900 บ.สยามเทค กรุ๊ป 999 จก. ราคา 108,900 บาท , หจก.หาดใหญ่ โกลเบิล บิสสิเนส ราคา 94,265 บาท หจก.หาดใหญ่ โกลเบิล บิสสิเนส คลิก
10   ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ   147,000.00 ร้านฉ้ายยานยนต์ เสนอราคา 147,000 บาท ร้านฉ้ายยานยนต์ คลิก
11   ซื้อไฟประดับตกแต่ง จำนวน 6 รายการ   426,200.00 ร้าน ข.ศรีวัฒนาพานิช เสนอราคา 397,500บาท หจก.เทพนครหินอ่อน-ไฟฟ้า เสนอราคา 290,184 บาท หจก.ก้าวหน้าพัฒนาชุมชน เสนอราคา 270,000 บาท ร้านแพรพรรณรา ธุรกิจ เสนอราคา 286,500 บาท บริษัท ซีนิธ แอดส์ จำกัด ราค หจก.ก้าวหน้าพัฒนาชุมชน คลิก
12   จ้างเหมาโยกย้ายสับเปลี่ยน หม้อแปลง   178,000.00 หจก.พรสุพพัต เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 138,000บาท หจก.เพียงพิศ วิศวกรรม เสนอราคา 139,176บาท หจก.เรือนทองเพาเวอร์ ซิทเท็ม เสนอราคา 160,000 บาท หจก.พัฒน์ ภัทร์ วิศวกรรม เสนอราคา 149,912 บาท หจก.พรสุพพัต เอ็นจิเนียริ่ง คลิก
13   จ้างก่อสร้างอาคารเรียน อนุบาล รร.วัดศาลามีชัย   3,506,000.00 หจก.ธานินทร์เชี่ยวชาญก่อสร้าง เสนอราคา 3,500,000บาท หจก.ธานินทร์เชี่ยวชาญก่อสร้าง คลิก
14   จ้างก่อสร้างอาคารเรียน อนุบาล รร.วัดเสมาเมือง   2,579,000.00 หจก.วีแอลทีเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 2,566,853.91บาท หจก.วีแอลทีเอ็นจิเนียริ่ง คลิก
15   จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝั่งทิศใต้ ซ.รุ่งเรืองแยก 2   1,380,000.00 หจก.พิกุลงามการโยธา เสนอราคา 1,379,750บาท หจก.ควอทซ์การ์เด้น เสนอราคา 1,390,000บาท หจก.พิกุลงามการโยธา คลิกสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง 2557
ดาวน์โหลด
-  มกราคม
-  กุมภาพันธ์
-  มีนาคม
-  เมษายน
-  พฤษภาคม
-  มิถุนายน
-  กรกฏาคม
-  สิงหาคม
-  กันยายน
-  ตุลาคม
-  พฤศจิกายน
-  ธันวาคม


             


สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง 2558
ดาวน์โหลด
-  มกราคม
-  กุมภาพันธ์
-  มีนาคม
-  เมษายน
-  พฤษภาคม
-  มิถุนายน
-  กรกฎาคม
-  สิงหาคม
-  กันยายน
             


สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง 2561
ดาวน์โหลด
-  พฤศจิกายน
-  ธันวาคม
-  กุมภาพันธ์
-  มีนาคม
-  เมษายน
-  พฤษภาคม
-  มิถุนายน
-  สิงหาคม
-  กันยายนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER