สรุปผลพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้าง

 
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณกลาง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ดาวน์โหลด
1   จ้างติดต้ังและซ่อมปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลฯ   1,749,000 หจก.นครเพาเวอร์ฯ ราคา 1,508,031/หจก.อินเพลสเทคโนโลยี ราคา 1,236,598/บจก.ทวิเกรียงก่อสร้าง ราคา 1,800,000/หจก.พรพลอินเตอร์เทรด ราคา 1,889,000/บจก.ทีวีซี 2014 ราคา 1,747,000/บจก.รณภูมิ ราคา 1,569,000 หจก.นครเพาว์เวอร์ฯ คลิก
2   จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยร่มบุญ   654,000 หจก.พิกุลงามการโยธา ราคา 658,000/บจก.ภูเก็ตการเคหะ ราคา 544,800/ร้านเดอะริสวัสดุภัณฑ์ ราคา 570,000/หจก.เจียระรัตน์การโยธา ราคา 578,600/หจก.ควอทซ์การ์เด้น ราคา 522,900 /หจก.รุ่งแสงทองการสร้าง ราคา 566, หจก.เอ.ซี.เอสก.กรุ๊ป คลิก
3   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ   520,000 บจก.แพมม์เอ็นจิเนียริ่ง ราคา 448,000 /หจก.เจนเจริญการช่าง ราคา 505,000/ผจก.ผาทองทุ่งสง ราคา 482,000 บจก.แพมม์เอ็นจิเนียริ่ง คลิก
4   จ้างขยายเขตระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า   753,000 หจก.พัฒน์ภัทรวิศวกรรม ราคา 750,210.53 /หจก.เพียงพิศวิศวกรรม ราคา 752,081.60 หจก.พัฒน์ภัทรวิศวกรรม คลิก
5   ซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช   4,936,000 หจก.พีเคอิเล็กโทรนิคส์ ราคา 4,917,000/บจก.อินเทลลิเจนท์อายส์ ราคา 4,926,000 หจก.พีเคอิเล็กโทรนิคส์ คลิก
6   จ้างเก็บขนขยะมูลฝอยเขตที่ 4   805,000 นายปลื้ม ทองสม ราคา 805,000 นายปลื้ม ทองสม คลิก
7   ซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า   3,384,500 บริษัทเจริญธนาธิปคาร์ ราคา 3,384,500/บริษัทเรืองสมุทร์ บอดี้ฯ ราคา 3,386,000/หจก.ที.พี.แอลธานี 3,387,200 บริษัท เจริญธนาธิปคาร์ คลิก
8   ซื้อยาง   11,497,096.50 บริษัท เม็คส์ แอนด์ เม็คส์ ราคา 7,169,000/บริษัท ดีเคเอสเอชฯ ราคา 1,415,610/บริษัท ซิลลิค ฟาร์มาฯ ราคา 11,909,046.50/ บริัษัท ซิลลิคฟาร์าฯ คลิก
9   จ้างวางท่อเมนประปาจากบ่อน้ำนาทรายถึงสี่แยกเบญจมฯ   32,830,000 บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่งจำกัด ราคา 32,770,000/กิจการร่วมค้าเฉลิมพีก่อสร้าง ราคา 32,690,000/บริษัทพงษ์ธานีก่อสร้าง ราคา 32,770,000/บริษัท เอสวี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เออริเกชั่น ราคา 32,770,000/หจก กิจการร่วมค้าเฉลิมพีก่อสร้าง คลิก
10   จ้างปรับปรุงเกาะกลางถนนและขยายผิวจราจรถนนกะโรม   470,000 หจก.ควอทซ์การ์เด้น ราคา 469,500/หจก.แอเรีย ดีคอนส. ราคา 470,000 หจก.ควอทซ์การ์เด้น คลิก
11   ซื้อรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน   4,000,000 หจก.ธรรมราชแทรคเตอร์ ราคา 3,990,000/หจก.พรสุพัตเอ็นจิเนียริ่ง ราคา 3,992,000 หจก.ธรรมราชแทรคเตอร์ คลิก
12   จ้างย้ายเสาไฮเมทพร้อมติดตั้งใหม่   127,000 หจก.นครเพาเวอร์แอนด์ฯ ราคา 127,000 / หจก.จันทร์ทองวิศวโยธา ราคา 114,000 หจก.นครเพาว์เวอร์แอนด์ฯ คลิก
13   จ้างก่อสร้างขยายผิวจราจนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราชนิคมฝั่งทิศใต้จากถนนอ้อมค่ายวชิราวุธถึงสี่แยกถนนหลังวัดชะเมา   1,100,000 หจก.ควอทซ์การ์เด้น ราคา 1,100,000/หจก.นครรัตนศิลา ราคา 1,099,000/หจก.สงวนวงศ์ ก่อสร้าง ราคา 1,097,000/หจก.ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง ราคา 1,100,000 หจก.สงวนวงศ์ ก่อสร้าง คลิก
14   จ้างเหมาเช่ายานพาหนะเพื่อศึกษาดูงาน   665,000 นายสิทธิโชค จิระพิบูลย์พันธ์ ราคา 660,000 นายสิทธิโชค จิระพิบูลย์พนัธ์ คลิก
15   ส.นำ้ยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์การะดับอิเลคโตไลน์ในเลือด จำนวน 3 รายการ   1,117,500 บจก.บางกอก แอดวานซ์เทคโนโลยี ราคา 1,221,000 /บจก.บลูสกาย ไบโอเทค ราคา 1,145,000 บจก.บลูสกาย ไบโอเทค คลิกสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง 2557
ดาวน์โหลด
-  มกราคม
-  กุมภาพันธ์
-  มีนาคม
-  เมษายน
-  พฤษภาคม
-  มิถุนายน
-  กรกฏาคม
-  สิงหาคม
-  กันยายน
-  ตุลาคม
-  พฤศจิกายน
-  ธันวาคม


             


สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง 2558
ดาวน์โหลด
-  มกราคม
-  กุมภาพันธ์
-  มีนาคม
-  เมษายน
-  พฤษภาคม
-  มิถุนายน
-  กรกฎาคม
-  สิงหาคม
-  กันยายน
             


สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง 2561
ดาวน์โหลด
-  พฤศจิกายน
-  ธันวาคม
-  กุมภาพันธ์
-  มีนาคม
-  เมษายน
-  พฤษภาคม
-  มิถุนายน
-  สิงหาคม
-  กันยายนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER