สรุปรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตรวจสอบ
รายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปรายรับ-รายจ่าย


  รายงานสรุปรายรับจริง ที่จัดเก็บเอง ประจำไตรมาส
ฝ่ายพัฒนารายได้ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช


สรุปรายรับจริงที่จัดเก็บเองประจำไตรมาส
ตรวจสอบ
รายงานสรุปรายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2559
1. รายงานสรุปรายรับจริงที่จัดเก็บเองประจำไตรมาส 1
2. รายงานสรุปรายรับจริงที่จัดเก็บเองประจำไตรมาส 2
3. รายงานสรุปรายรับจริงที่จัดเก็บเองประจำไตรมาส 3
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER