ประกาศกิจการสภา
-   ขอส่งญัตตินายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช    
-   การนัดประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563    
-   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563   
-   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563    
-   การส่งญัตติ การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563   
-   การส่งญัตติ การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563    
-   การส่งญัตติหรือกระทู้ถาม การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563    
-   แจ้งเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563   
-   แจ้งเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563   
-   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563   
-   ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563    
-   แจ้งเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563    
-   เชิญประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
-   ขอส่งกระทู้ถาม   
-   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563   
-   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563   
-   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563   
-   การส่งญัตติการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563   
-   การส่งญัตติ การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563   
-   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563   
-   การส่งญัตติหรือกระทู้ถาม การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2    
-   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563   
-   การนัดประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563    
-   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563    
-   แจ้งกำหนดการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563   
-   แจ้งกำหนดการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563   
-   แจ้งกำหนดการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563    
-   การส่งญัตติ การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563   
-   การส่งญัตติ การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563   
-   การส่งญัตติหรือกระทู้ถาม การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3    
-   แจ้งเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563   
-   แจ้งเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563   
-   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563    
-   แจ้งเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563    
-   การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564   
-   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562    
-   ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นำเสนอญัตติต่างๆ แทนนายกเทศมนตรี   
-   ขอมอบหมายให้นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรี ทำหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี ในการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562   
-   ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี นำเสนอญัตติต่างๆ แทนนายกเทศมนตรีในการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562   
-   ขอมอบหมายใ้ห้รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี นำเสนอญัตติต่างๆแทนนายกเทศมนตรีในการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562   
-   ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นำเสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีในการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562   
-   ขอมอบหมายให้ร้องนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นำเสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีในการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562   
-   ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นำเสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี ในการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562   
-   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562   
-   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563   
-   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563   
-   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563   
-   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563   
-   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562   
-   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562    
-   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562   
-   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562   
-   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562    
-   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562   
-   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562   
-   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562   
-   การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2526 และ เริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563   
-   การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.   
-   เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562   
-   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562   
-   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ. 2561   
-   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ 2561   
-   ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561   
-   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561   
-   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2561   
-   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561   
-   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕61   
-   รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561   
-   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561   
-   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561    
-   ระเบียบสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ว่าด้วย การอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2561 และเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562   
-   รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561   
-   รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560   
-   รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560   
-   รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560   
-   รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560   
-   รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559   
-   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560   
-   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560    
-   รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560   
-   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560   
-   รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560   
-   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560   
-   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560   
-   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560   
-   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560    
-   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560   
-   การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2560 และเริ่มสัมยประชุมสามัยญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561   
-   ประกาศสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2559   
-   ประกาศสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559    
-   รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559   
-   รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559   
-   รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559   
-   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560    
-   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560    
-   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559    
-   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559    
-   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 และสมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้้ังที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559    
-   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559    
-   แต่ตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559    
-   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559    
-   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559   
-   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559    
-   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559   
-   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558   
-   การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2559 และเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560    
-   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ 2559   
-   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558   
-   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2558   
-   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 และสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558    
-   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 และสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558   
-   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558   
-   แต่งตั้งคระกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558    
-   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558    
-   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558    
-   แจ้งการเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558    
-   การส่งญัตติหรือกระทู้ถาม การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558    
-   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558    
-   ขอเชิญตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับภาวะวิกฤตภัยแล้ง   
-   ขอเชิญตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
-   การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2558 และเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2558   
-   แต่งต้ังเลขานุการสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2558   
-   แจ้งการเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2558   
-   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558    
-   แจ้งเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558   
-   ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2557   
-   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2557    
-   แจ้งเลื่อนการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2557    
-   แจ้งเลื่อนการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2557    
-   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญสมัยที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2557   
-   แจ้งเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2557    
-   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557   
-   แจ้งการเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557    
-   การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557   
-   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557    
-   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2557   
-   แจ้งเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2557   
-   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557   
-   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557   
-   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557   
-   แจ้งเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557    
-   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557    
-   แต่งต้ังคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557   
-   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557   
-   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557   
-   ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557   
-   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557   
-   ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557   
-   การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2557 และเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2558   
-   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2557   
-   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557   
-   ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557   
-   ทะเบียนประวัติสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
-   ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ   


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER