ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ดาวน์โหลด
พ.ศ. 2560
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
พ.ศ. 2561
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุยายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
พ.ศ. 2562
ตุลาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562
รายงานการใช้ทะเบียนทรัพย์สินในการจัดเก็บรายได้ งวดที่ 3


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER