เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

งานที่ทำ

1. การจัดระเบียบชุมชน องค์กรชุมชน ข้อมูลชุมชน
2. การสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนขององค์กรชุมชน
3. การส่งเสริมอาชีพประชาชนในชุมชน
4. จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ
5. ประสานงานระหว่างชุมชนกับเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ
6. การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส
7. การจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว
8. การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวยากจน
9. การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากจนไปรักษาพยาบาลต่อจังหวัด
10. ตรวจสอบรับรองสิทธิการรับการสงเคราะห์ต่าง ๆ
11. งานอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและชุมชน* หลักเกณฑ์ขอรับสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การรักษาพยาบาลที่อื่น

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER