วิสัยทัศน์

“เทศบาลน่าอยู่สู่ความเป็นเลิศ       เปิดเทศบาลให้ทุกคนยอมรับ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน          เพิ่มประสิทธิภาพผลการศึกษา
พัฒนาสาธารณูปโภคและขนส่ง      สร้างอาชีพที่มั่นคงแก่ชุมชน
และดูแลทุกคนให้อยู่ดีมีสุข ”


 พันธกิจ

1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตย์เมือง ให้เป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม ระบบบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมดี
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลเพื่อลดมลพิษ
2.ดูแล ส่งเสริมสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลให้ทั่วถึง ให้ความรู้ด้านการป้องกัน และควบคุมโรค
สุขอนามัยในการบริโภคสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของโรงพยาบาลเทศบาล และมีโรงพยาบาลบริการชุมชน 4 มุมเมือง
3.การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรเทศบาลอย่าต่อเนื่อง
4.ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างชุมชนเข้มแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างงาน สร้างอาชีพ
เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน มีศูนย์ชุมชน แม่บ้าน อสม. และผู้สูงอายุแบบบูรณาการ สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5.ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างชุมชน มีงาน มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง
6.ประชาชน ชุมชน ได้รับการบริการด้านสาธารสุขอย่างทั่วถึง มีความรู้ด้านการป้องกัน ควบคุมโรค และสุขอนมัยในการบริโภคสินค้า
7.เป็น “เทศบาลที่น่าอยู่” มีระบบการกำจัดสิ่งปฎิกูลอย่างเป็นระเบียบ และเป็น เทศบาลสีเขียว ที่มีพื้นที่สีเขียวครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล
8. พัฒนาระบบการขนส่ง การจราจรไฟฟ้า ให้ทั่วถึง เพียงพอ และได้มาตรฐานสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมอย่างยังยืน
มีศูนย์ซ่อมและบริการประชาชน 24 ชั่วโมง

 ยุทธศาสตร์
1. ด้านการเมืองการบริหาร
2. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
4. ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
5. ด้านเศรษฐกิจ
6. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เป้าประสงค์
1. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
2. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ และประเมินผล
3. บุคลากรทุกระดับมีศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. การศึกษาระดับประถมศึกษามีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน
6. การศึกษาระดับมัธยมศึกษามีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน
7. การศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัยมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม
8. สนับสนุนส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
9. ประชาชน ชุมชน มีงาน มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น
10. ประชาชนรู้จักแหล่งท่องเที่ยว และมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น
11. สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์สวยงาม เป็นเมืองน่าอยู่
12. มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER