Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชการบริหารงานส่วนราชการ
1. ให้การบริการชำระเงิน, ติดตั้งประปาในช่วงเวลา 07.30-16.30น. ในวันราชการ
2. รับแจ้งเหตุท่อแตก ท่อรั้ว น้ำไม่ไหล ตลอด 24 ชั่วโมง
3. ให้การบริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ เสร็จในจุดเดียว ONE STOP SERVICE
4. ให้การบริการติดตั้งประปาทางโทรศัพท์ ในเวลาราชการ
5. กำหนดค่าน้ำประปาโดยยึดหลักประหยัดเพื่อให้กระทบต่อผู้บริโภคน้อยสุดในราคา 2.00 - 5.50 บาท/ ม3 ( ประปาภูมิภาคเก็บ 7.50 - 15.00 บาท )
6. ให้การบริการผ่อนชำระค่าธรรมเนียมติดตั้งประปา
7. ให้การบริการจัดเก็บค่าขยะร่วมกับค่าน้ำประปา

ผลสัมฤทธิ์

1. ช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยใช้น้ำประปาประมาณ 100 ราย/ปี
2. จากผลกำไรการให้การบริการด้านประปาอุดหนุนเทศบาล เพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้ไม่น้อยกว่าปีละ 10 ล้านบาท
3. ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเกี่ยวกับค่าน้ำประปาได้ไม่น้อยกว่าปีละ 70 ล้านบาท

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER